Vnitřní stanovy SEOD

I. Název sídlo, doba trvání spolku

 1. Název spolku zní Společnost eventových organizátorů a dodavatelů, z.s.

 2. Sídlo spolku je v obci Květnice.

 3. Adresa sídla spolku ke dni jeho založení: Mařinková 192, 250 84 Květnice

 4. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

II. Poslání, účel a vedlejší činnost spolku

 1. Účelem spolku je sdružování eventových agentur, freelancerů, pořadatelů, zákazníků a dalších firem, spolků či osob, které se zajímají o problematiku plánování, organizace a realizace eventů nejrůznějších typů. Cílem společnosti je svou činností přispívat ke zvyšování úrovně pořádaných akcí, podporovat etiku a férové jednání v rámci navazované spolupráce, dbát na kvalitu služeb a nastavovat její standardy, podporovat a rozšiřovat vzdělávání a vědomosti členů spolku, informovat o dění a nových trendech či standardech v oboru a v neposlední řadě také zvyšovat povědomí laické veřejnosti o oboru event marketingu a organizaci veřejných, firemních i soukromých akcí.

 2. Předměty činnosti spolku jsou:
  a) sdružování a propojování dodavatelů, pořadatelů a organizátorů podnikajících v oblasti event marketingu a pořádání eventů, jakož i dalších zájemců o tuto problematiku,
  b) zastupování členů spolku, podpora, prosazování a hájení jejich oprávněných zájmů v oblastech přípravy, organizace a realizace eventů a všech souvisejících oborech,
  c) informační, vzdělávací a osvětová činnost, profesní podpora a aktivní vytváření prostředí pro vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností členů spolku,
  d) aktivní podpora kvality poskytovaných služeb v oblasti eventů,
  e) charitativní činnost založená na dovednostech a možnostech členů spolku.

 3. Spolek může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání. Předmětem podnikání spolku jsou následující činnosti:
  a) vydávání informačních zpravodajů a magazínu,
  b) zprostředkování obchodu a služeb,
  c) poskytovámí informací,
  d) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
  e) reklamní činnost, marketing,
  f) mimoškolní vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně̌ lektorské činnosti,
  g) provozování kulturně̌-vzdělávacích zařízení, pořádání výstav, veletrhů, prodejních, kulturních a jiných akcí,
  h) organizování sportovní činnosti.

III. Vznik a zánik členství, evidence členů

 1. Členem spolku může být fyzická i právnická osoba.

 2. Členství vzniká okamžikem přijetí za člena. O přijetí za člena rozhoduje na základě podané přihlášky předseda spolku.

 3. Členy spolku se stávají bez dalšího všichni jeho zakladatelé.

 4. Předseda spolku vede seznam členů spolku a je odpovědný za provádění zápisů a výmazů v něm.

 5. Seznam členů spolku je veřejně nepřístupný, nerozhodne-li předseda nebo odborná rada spolku jinak.

 6. Člen spolku je povinen bezodkladně oznámit (e-mailem, poštou, datovou schránkou) předsedovi spolku každou změnu údajů zapsaných o něm v seznamu členů.

 7. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:
  a) dobrovolným vystoupením člena, a to okamžikem doručení oznámení o vystoupení na adresu sídla spolku,
  b) úmrtím fyzické osoby, nebo zánikem osoby právnické,
  c) vyloučením na základě rozhodnutí předsedy spolku z důvodů dále uvedených.

 8. Člena lze vyloučit zejména v případě, že:
  a) nezaplatil stanovený členský příspěvek v určené lhůtě,
  b) přes písemnou výstrahu opětovně porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku,
  c) porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku závažným způsobem.

 9. Za porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku se považuje zejména jednání v rozporu s těmito stanovami, vnitřními předpisy spolku, nebo jednání zjevně směřující proti oprávněným zájmům spolku nebo poškozující pověst spolku.

 10. Členství vyloučeného člena zaniká dnem rozhodnutí předsedy spolku o vyloučení. Rozhodnutí musí být členu doručeno (e-mailem, poštou, datovou schránkou).

IV. Práva a povinnosti členů

 1. Člen spolku má právo:
  a) účastnit se a hlasovat na členské schůzi,
  b) být volen do orgánů spolku,
  c) účastnit se na činnosti spolku a čerpat služby poskytované spolkem,
  d) být informován o činnosti spolku.

 2. Člen spolku je povinen:
  a) řídit se těmito stanovami a vnitřními předpisy spolku,
  b) jednat ve svém profesním i soukromém životě tak, aby neohrožoval zájmy spolku nebo jeho pověst,
  c) řádně a včas hradit členské příspěvky,
  d) je-li zvolen do orgánů spolku, vykonávat svou funkci řádně a svědomitě.

 3. Členové spolku jsou povinni hradit členské příspěvky ve výši stanovené odbornou radou spolku. Odborná rada může rozhodnout o tom, že pro různé kategorie členů budou příspěvky stanoveny v odlišné výši.  Odborná rada může rozhodnout rovněž o tom, že členové spolku budou hradit poplatky či jiné platby za některé služby poskytované spolkem a stanovit jejich výši.

V. Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  a) členská schůze,
  b) předseda,
  c) odborná rada.

VI. Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

 2. Členská schůze:
  a) schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu spolku, je-li vydávána,
  b) podává předsedovi, případně odborné radě spolku podněty a návrhy na zlepšení činnosti spolku,
  c) má právo požadovat informace o činnosti spolku.

 3. Členskou schůzi spolku svolává předseda spolku podle potřeby.

 4. Zasedání členské schůze se svolává zprávou elektronické pošty (e-mail), zaslanou na e-mailovou adresu člena uvedenou v seznamu členů, nebo jiným komunikačním prostředkem spolku.

 5. Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných. K přijetí rozhodnutí je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů.

 6. Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis. Zápis vyhotoví předseda spolku nebo jím pověřený člen spolku přítomný na konané členské schůzi.

 7. Členská schůze může rozhodovat též mimo zasedání (per rollam). Hlasování se v tomto případě děje libovolným způsobem, jenž umožňuje zpětně prokázat jeho obsah (písemně, elektronicky). Členská schůze může rozhodovat též s využitím technických prostředků (videokonference).

VII. Předseda spolku

 1. Předseda spolku (dále také jen „předseda“) je statutární orgán spolku.

 2. Funkční období předsedy spolku je pět let.

 3. V případě zániku funkce předsedy se novým předsedou stane přednostně ten, koho určil dosavadní předseda. Není-li takové osoby, nebo nepřijme-li určená osoba funkci předsedy bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím uvolnění dozvěděla, může kterýkoli ze členů spolku svolat mimořádnou členskou schůzi spolku která zvolí nového předsedu prostou většinou hlasů přítomných členů.

 4. Předseda rozhoduje o všech věcech spolku, které nejsou těmito stanovami výslovně vyhrazeny jinému orgánu spolku, zejména:
  a) řídí činnost spolku,
  b) vydává vnitřní předpisy spolku,
  c) rozhoduje o změně stanov spolku,
  d) rozhoduje o přeměně a zrušení spolku.

 5. Předseda může jmenovat místopředsedu spolku, kterého pověřuje dílčími úkoly v rámci činnosti spolku.

 6. Není-li možné či účelné svolat pro tento účel členskou schůzi spolku, nebo pokud členská schůze neschválí účetní závěrku nebo výroční zprávu spolku, může tyto dokumenty schválit předseda spolku.

 7. Spolek zastupuje samostatně ve všech jeho záležitostech předseda spolku.

 8. Spolek může na základě plné moci zastupovat rovněž místopředseda, jmenovaný předsedou, nebo pověřený člen odborné rady.

 9. Prvním předsedou spolku je:
  Ing. Karel Příhoda

 VIII. Odborná rada

 1. Odborná rada je poradním a koncepčním orgánem spolku, jehož úkolem je podávat předsedovi spolku podněty k činnosti spolku a jehož členové mohou vykonávat jménem a ve prospěch spolku činnosti, které jsou jim svěřeny předsedou spolku.

 2. Členy odborné rady jmenuje a odvolává předseda spolku. Člen odborné rady nemusí být členem spolku.

 3. Odborná rada:
  a) rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků, jakož i plateb za služby poskytované spolkem,
  b) podává předsedovi podněty, náměty a připomínky k činnosti spolku,
  c) rozhoduje ve věcech odborných sekcí spolku.

 4. Další podrobnosti o činnosti odborné rady včetně délky funkčního období členů poradního výboru stanoví vnitřní předpisy spolku.

 5. V případě, že odborná rada není ustanovena, není usnášeníschopná, nebo není schopna přijmout potřebné rozhodnutí, přebírá její pravomoci předseda spolku.

IX. Odborné sekce

 1. Spolek může zřizovat odborné sekce, které mohou mít vlastní pravidla/stanovy/jednací řády, jimiž se řídí jejich činnost a stanoví jejich pravomoci. Za členství v odborné sekci lze vybírat úhradu formou zvýšeného členského příspěvku nebo jinou vhodnou formou.

 2. Zřízení odborné sekce podléhá souhlasu odborné rady. Odborná rada má právo přijmout pravidla/stanovy/jednací řád odborné sekce a rovněž rozhodnout o jejím zrušení.

 3. Odborná rada má dále právo veta ve vztahu k pravidlům/stanovám/jednacím řádům odborných sekcí a jejich změnám.

X. Závěrečné ustanovení

 1. Právní poměry spolku se řídí zákonem 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Dispozitivní ustanovení občanského zákoníku se na právní poměry spolku použijí jen v tom případě, že nepochybně nejsou v rozporu s těmito stanovami.

 2. V případě zániku spolku rozhodne předseda spolku o naložení s likvidačním zůstatkem dle vlastní volby.


Výše uvedené stanovy jsou upraveny pro interní využití, nejsou přesnou interpretací právního znění uloženého ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze.