Naše činnost

Podoba a kvalita eventů závisí především na kvalitě, profesionalitě, znalostech a zkušenostech eventových specialistů. Jelikož na našich vysokých školách se ani jedna katedra výchově a vzdělávání eventových pracovníků komplexně nevěnuje, je kvalita eventových specialistů závislá především na nadání a představivosti (kreativitě) nebo na praktických zkušenostech či vrozených organizačních a dalších schopnostech. Možnosti zdělávání se tak zužují na pár přidružených oborů na katedrách s jiným odborným zaměřením, na vyšších odborných školách nebo na rozličné kurzy, podle našich zkušeností s velmi různou kvalitou.

Především si klademe za cíl vzdělávat, rozšiřovat znalosti a zvyšovat odborné schopnosti všech eventových pracovníků a příznivců. Každý si u nás najde své. Začátečníci i hotoví profesionálové, dodavatelé, zákazníci i evenťáci.

Co u nás získáte?

 • oborové vzdělávání

 • sdílení a předávání zkušeností, vzájemnou inspiraci

 • výměnu poznatků a informací

 • praktické zkušenosti, obohacující zážitky

 • možnost účastnit se akcí SEODu i akcí, kde budeme partnerem

 • přínosné pracovní i osobní kontakty

 • obecné povědomí o eventovém trhu

Aktivity spolku

 • Členské sekce

  Podle profesních zájmů ve vztahu k eventům mohou členové vstoupit do Zájmových sekcí (organizátoři, dodavatelé, zákazníci). Zájmové sekce jsou poradním orgánem odborné rady, která je součástí vedení spolku, a podílejí se tak na řízení činnosti spolku. Jejich úkolem je předkládat návrhy na činnost spolku, reprezentovat své zájmy a spoluurčovat pravidla a doporučení, která bude spolek profesně prezentovat. Zároveň mohou iniciovat aktivity spolku prosazující jejich zájmy vně na eventovém trhu.

 • Odborná fóra

  V odborných fórech si členové mohou kdykoliv podle svých možností vyměňovat své zkušenosti, radit se navzájem i s našimi experty, diskutovat o odborných tématech. Tato fóra jsou přístupná nepřetržitě, tedy 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Diskusi řídí odborní garanti, kteří členům zároveň odpovídají na jejich dotazy nebo se svými radami zapojují do diskuse. Příklady témat: "konference, semináře, školení", "kulturní a společenské akce", "teambuilding a teamspirit (sportovní a jiné aktivity)", "veřejné akce", ... Ve fórech se můžete radit, jak akce pořádat, na co si dát pozor, jak si vybrat kvalitního dodavatele, co dodavatelé doporučují, diskutovat o všem, co členy zajímá. Zároveň jsou fóra jednou ze skvělých příležitostí k propojování členů. Odborná fóra jsou přístupná členům všech členských sekcí.

 • Informační činnost
  Newsletter - pro členy SEODu je vydáván měsíční informační zpravodaj s aktualitami, novinkami s tématikou eventů a informacemi o dění ve spolku.
  Magazín - připravujeme čtvrtletní tematický magazín plný rad, doporučení, rozhovorů s odborníky, případových studií, námětů, typů a inspirací. Věnovat se budeme jak velkým eventům, tak i těm nejmenším, např. rodinným oslavám. Nezapomeneme ani na zábavu nebo humorné, leč poučné, těžko uvěřitelné příběhy ze života evenťáka, dodavatele či zákazníka. Pro členy bude zdarma v rámci členského příspěvku.
  LinkedIn zpravodaj - o dění ve spolku a o eventových tématech bude informovat ambasadorka spolku formou zpravodaje na svém LI profilu.
  FB posty - o aktivitách ve spolku budeme informovat i ve skupině Eventy a dodavatelé, na firemním profilu spolku a ve spřátelených FB skupinách.

 • Školení, kurzy, semináře, workshopy

  Kromě online formy připravujeme offline setkání, která edukační obsah doplní i dalším programem tak, abychom členy spojovali, abychom rozšiřovali jejich znalosti, inspirovali a aby pořádaná akce byla zároveň zážitkem, eventem s "přidanou hodnotou", kterou by měl každý kvalitní event mít.

 • Aktivní program pro dodržování, zvyšování a kontrolu kvality služeb (B.E.W.)

  Jednou z nejdůležitějších podmínek úspěšného eventu je výběr kvalitních a spolehlivých subdodavatelů. Jak se orientovat a požadovat v nabídkách, na co si dát pozor, jak minimalizovat riziko při výběru dodavatelů? S tím vším pomůžou členům nejen naši specialisti a garanti, ale také systém garance kvality služeb, který mají členové k dispozici. A co je důležité, že každý člen bude moci přispívat svými referencemi k tomu, aby i ostatní členové mohli maximálně snížit riziko nekvalitní služby a tím znehodnocení jinak dobře připravenému eventu. Jde nejen o dobré jméno organizátora, ale také o nemalé peníze a starosti. Velkým přínosem SEODu je i možnost zapojení dodavatelů, pro které je poskytování kvalitních služeb prioritou a mohou tak nabídnout garanci kvality členům, kteří si je najímají.
  Jedná se o výjimečnou a jinde nedostupnou službu, která nic nestojí, ale může hodně přinést.

 • Eventové poradny a služby

  Připravujeme odborné poradny a služby pro jednotlivé členské skupiny.

  Pro zadavatele / zákazníky: Poradenská služba pro rozhodnutí, zda si plánovaný event organizovat sami, s pomocí odborného dozoru, nebo s pomocí eventové agentury. Pro každý event předložíme vhodné možnosti, upozorníme na rizika a vysvětlíme výhody jednotlivých možností a případně doporučíme vhodné partnery. Služba je vhodná nejen pro celkovou přípravu eventu, ale i pro zajištění samotného průběhu vlastní akce.
  Když připravujete event, dostáváte konkrétní nabídky služeb od dodavarelů. Velmi užitečnu službou pro Vás bude posouzení nabídek odborníkem, abyste se ubezpečili, že nabízené sluáby a jejich ceny jsou jasně definovány a zda jsou vhodně navrřené právě pro Vaši akci.
  Pro eventové pracovníky: Plánujeme zřídit linku "Eventové první pomoci". Asi se každému někdy stalo, že při přípravě samotného eventu mu na poslední chvíli něco selhalo - grafika, personál, vystupující... Tím hůře, když k tomu dojde v noci nebo v průběhu akce. Naše linka funkční 24 hodin denně může členům s tímto pomoci a vypadlé služby nahradit a neprodleně zařídit.
  Pro zákazníky i eventové pracovníky: Vedle možností internetu a vlastních zkušeností je velmi zdlouhavé vyhledat vhodné lokality a služby, aby vyhovovaly parametrům plánovaného eventu. Členové budou moci využívat službu, kdy jim požadované dodavatele vytipují a pomohou vybrat specialisté spolku.
  Pro dodavatele prostorů: Stále většina poskytovatelů prostorů nemá nebo nezajišťuje vlastní doplňkové programy pro eventy a nabízí klientům jen soupis možností u nich a v okolí bez konkrétního scénáře programu. Nabídneme členům spolku pomoc při vymýšlení a případně i zajištění originálních programů vycházejících z možností a předností poskytovatelů prostorů. Tím zvýšíme zájem klientů právě o spolupráci s nimi.
  Pro dodavatele prostorů i služeb: Nabízíme pomoc při vytvoření marketingové a obchodní strategie pro získávání nových skupinových a firemních zákazníků formou individuálního poradenství nebo kurzů. Kromě toho cenné informace získají v odborných fórech a jejich sdílením s ostatními členy.

 • Přehled dodavatelů prostorů, služeb, programů a vystupujících (Všeproakce.cz)

  Na základě dohody o partnerství se systémem Všeproakce.cz nabízíme členům online Event katalog s širokou nabídkou prostorů, služeb, programů a vystupujících a některými výhodami oproti obdobným katalogům. Především však online Event manažer, který je na trhu jedinečným a který umožňuje vyhledat vhodné dodavatele podle parametrů akce a v případě prostorů i kombinovat zadání více prostor, čímž zásadně šetří čas při vyhledávání vhodného dodavatele. Systém nabídne členům spolku i další pokročilé funkce pro vyhledávání. Dodavatelé zapsaní ve spolku získávají i výhody pro prezentaci v systému.

 • Online propojení zákazníků a evenťáků s dodavateli - platforma pro poptávky a nabídky (Eventy a Dodavatelé)

  Členům SEODu nabízíme unikátní a aktivní eventovou FB komunitu Eventy a dodavatelé, jejíž počet členů už přesáhl hranici 6.000 členů. Skupina je součástí partnerského systému Všeproakce.cz a nabízí přímé obchodní propojování zadavatelů s dodavateli prostorů a služeb pro eventy.

 • Tematické dodavatelské veletrhy

 • Setkávání členů obohacené programem
  Pro členy chystáme organizovat pravidelná i akční přátelská a zároveň networkingová setkání doplněná volitelným programem (např. přednášky, workshopy, tréninky osobních dovedností), představením dodavatelů i uměleckým či jiným vystoupením. V myšlenkách je i "Velký event" nejen pro členy, ale i pro jejich blízké a přátele.

 • Dobročinná činnost
  Jsme vděčni, že můžeme pracovat v tak krásném oboru, jakým pořádání eventů je. A tak se chceme podělit o tuto radost i o naše dovednosti a umění i s těmi, kteří už anebo právě teď nemají tak radostné dny. Nemusíme vybírat a ani dávat peníze, ale můžeme přeci nabídnout to, co umíme nejlépe - zážitky, radostné emoce, příjemně strávený čas. Rozdávat úsměvy na tváři. Přidejte se k nám a můžete se i Vy stát "Posly radosti".